Flageolet

Privacyverklaring

Privacyverklaring.

Inleiding.
Flageolet respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie is er daarom beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot:
– de verwerking zelf,
– het doel ervan
– de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen.

Betrokkenen zijn de opdrachtgevers waarmee Flageolet een overeenkomst sluit. (Verenigingen, Stichtingen of partiulieren.) Flageolet gaat er van uit dat de bij de Verenigingen of Stichtingen werkzame personen hun privacyrechten uitoefenen bij hun werkgevers.
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Deze privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1. Beheerder
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegeven (beheerder) is: Flageolet
Henk Altena
Elerbergweg 3
7447PL Hellendoorn KvK-nummer: 08100964

Artikel 2. Verwerking van persoonsgegevens.
Artikel 2.1.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt. Onder persoonsgegevens worden verstaan:
Naam Client
Naam Opdrachtgever
Adressen
Telefoonnummers
Emailadressen
Locatiegegevens werkplek
Andere noodzakelijke gegevens.
Artikel 2.2
Wij verwerken daarnaast de volgende gegevens van u.
Verslagen van observaties/ gesprekken/ vergaderingen / rapporten.

Artikel 3. Doel van de verwerking
Wij verzamelen de gegevens voor:
Het onderhouden van een functionele werkrelatie met cliënt en/of opdrachtgever. Het doen van mededelingen via mail/telefoon aan cliënt/opdrachtgever.

Artikel 4. Registratie van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden digitaal geregistreerd/opgeslagen.

Artikel 5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
Artikel 5.1
Op grond van art. 13-2 sub b AVG heeft eenieder recht op:
Inzage in de persoonsgegevens;
Rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens;
Beperking van de betreffende verwerking,
Tegen de verwerking bezwaar te maken;
Gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Flageolet. (henkaltena@icloud.com)
Artikel 5.2
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na datum van het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden verlengd worden.

Artikel 6. Wettelijke verplichtingen.
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben, die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteit, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7.
Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Artikel 8
De door de beheerder verzamelde gegevens worden beheerd, en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Op deze voorwaarde is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Contact.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Henk Altena. henkaltena@icloud.com
06-51016901
Elerbergweg 3
7447PL Hellendoorn.